Pravidla soutěže Daruj zdraví

1. Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěže je společnost synlab czech s.r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín, 186 00, Česká republika, IČ: 49688804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23895 (dále jen „Organizátor“ anebo taktéž „SYNLAB“). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a organizátorem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 14. 2. 2022 od jejího prvního uveřejnění SYNLABem na sociální síti Facebook do 16. 2. 2022 23:59 hod. SEČ, kdy dojde k ukončení příjmu dalších soutěžitelů.

Vyhlášení výherců se uskuteční nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže přímo prostřednictvím sociální sítě Facebooku, a to jejich označením v komentářích soutěžního vlákna.

Soutěž je teritoriálně omezena na území České republiky a probíhá výlučně prostřednictvím sociální sítě Facebook. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s pobytem na území České republiky.

3. Účast v soutěži

Soutěžícím může být jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo podobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a dále také osoby, které jsou k některé z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Podmínkou účasti je být k okamžiku, kdy se soutěžící chce zúčastnit a po celou dobu trvání soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.

Do závěrečného vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

4. Princip soutěže

Při účasti v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby organizátor využil dostupné, sdílené informace při interakci skrze sociální síť Facebook. Soutěž spočívá ve vložení komentáře pod příspěvek „Daruj zdraví“ na facebookové stránce https://www.facebook.com/ZdraviNaroda, v němž účastník popíše, čím si jeho drahá polovička získala jeho srdce.

Každý účastník soutěže je oprávněn zapojit se do ní jedenkrát. V případě, kdy publikuje více soutěžních komentářů a zapojí se tedy vícekrát, bude v soutěži zohledněn pouze první komentář soutěžícího.

Porota společnosti SYNLAB na základě svého posouzení rozhodne, které tři komentáře jsou nejromantičtější. Autoři těchto komentářů se stanou výherci soutěže.

5. Soutěžní výhry

Organizátor poskytl do soutěže následující ceny: 3× balíček vyšetření Jsem fit. Informace o složení balíčku a podmínkách jeho využití jsou k dispozici v e-shopu SYNLAB zde: https://www.eshop-synlab.cz/balicek--jsem-fit/.

Každý výherce získá jeden balíček vyšetření Jsem fit. Ten může využít pro sebe, nebo ho darovat osobě blízké. O tom, kdo balíček vyšetření využije, výherce organizátora informuje nejpozději do 1 měsíce od okamžiku zveřejnění výsledků soutěže. Vyšetření je následně nutné využít a absolvovat nejpozději do 2 měsíců od okamžiku zveřejnění výsledků soutěže. V opačném případě výhra propadá bez nároku na jakoukoliv náhradu.

6. Výherci

V soutěži budou organizátorem vybráni 3 výherci.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, který jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je organizátor oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat v souladu s postupem uvedeným v odstavci 4. těchto pravidel nového výherce, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

7. Podmínky získání výher

Výherci bude výhra po oznámení dle 2. odstavce těchto podmínek doručená na ním uvedenou adresu, a to buď od organizátora nebo od třetí osoby (dodavatele). V této souvislosti bere výherce na vědomí, že organizátor je oprávněn poskytnout za účelem doručení výhry jeho osobní údaje této třetí osobě. Třetí osoba je oprávněna osobní údaje použít jen za účelem doručení výhry a tyto zpracovávat nejdéle po dobu 3 měsíců. Organizátor je povinen výhru odeslat ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy mu výherce sdělil úplnou a pravdivou kontaktní adresu pro doručení výhry.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Organizátor soutěže bude za účelem její realizace zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže, a to konkrétně v rozsahu jméno a příjmení a dále název jejich profilu na Facebooku. V případě výherců bude organizátor kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat také údaje o adrese pro doručení a kontaktní údaje v rozsahu e-mail a telefonní číslo.

Účastníci soutěže poskytují osobní údaje organizátorovi dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora.

Organizátor bude zpracovávat údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Organizátor je oprávněn osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného zpracovávat i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Organizátor tímto poučuje soutěžící o jejich právech při zpracování jejich osobních údajů, kterých popis je blíže uveden zde: https://www.eshop-synlab.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ a dále zde: https://www.eshop-synlab.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-pro-marketingove-ucely/.

9. Ostatní podmínky

Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Podmínek soutěže a bezvýhradně je akceptuje. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže, či soutěž zrušit bez náhrady, a to s účinností ode dne jejího uveřejnění na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ZdraviNaroda. O jakékoliv změně podmínek soutěže je organizátor povinen bez odkladu uvědomit všechny soutěžící, a to prostřednictvím komentáře pod příslušným soutěžním příspěvkem.

Pakliže organizátor bude mít důvodné podezření, že se některý z účastníků soutěže dopouští nepoctivého či podvodného jednání, může být takový účastník ze soutěže vyloučen. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy, které by v souvislosti s organizací soutěže mohly vyvstat. Zejména neodpovídá za funkčnost sociální sítě Facebook či technické potíže spojené s doručením e-mailů v souvislosti s účastí v soutěži.

Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu jakýkoliv nárok na výhru vůči organizátorovi.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V případě sporu mezi soutěžícím a organizátorem může soutěžící využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může soutěžící kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Kromě těchto podmínek soutěže se na vztah mezi organizátorem a soutěžícím můžou uplatňovat některá ustanovení Obchodních podmínek: https://www.eshop-synlab.cz/obchodni-podminky/. V případě rozporu těchto podmínek s obchodními podmínkami se na účely soutěže přednostně uplatní tyto podmínky.

V Praze dne 14. 2. 2022

  •  
  •